Bestilling og leiebetingelser båt

Bestilling

 • Ønsker du å leie en båt via oss, sender du en forespørsel om leie (bruk helst kontaktskjema og fyll ut alle felt). En forespørsel til oss er uforpliktende.
 • Lopudreiser undersøker om den aktuelle båten er ledig i den ønskede perioden og gir tilbakemelding.
 • Når det bekreftes at du ønsker å leie båten (vær obs på at en slik bekreftelse er bindende), sender Lopudreiser en faktura for depositum pr. epost.
 • Det er viktig å merke seg at reservasjonen ikke er endelig bekreftet fra utleier før depositum er innbetalt og bestillingsbekreftelse er mottatt.
 • Straks depositumet er betalt, sender Lopudreiser en bestillingsbekreftelse til leietaker med kopi til utleier. Denne bestillingsbekreftelsen er å betrakte som en bindende avtale mellom utleier og leietaker både når det gjelder type båt, leieperiode og pris.
 • Faktura for restsum, med evt. valutakorreksjon, blir tilsendt leietaker senest 60 dager før leieperiodens oppstart. Dersom den ikke betales innen fristen regnes reservasjonen som avbestilt.
 • Refusjon av innbetalte beløp gjøres i henhold til leiebetingelsene lenger nede på siden.
 • Hvis du ønsker å bestille en eller flere båter, trenger vi følgende opplysninger:
  • Antall personer (voksne og barn samt barnas alder)
  • Ønsket båt
  • Ønsket leieperiode (husk lørdag/lørdag)
  • Ditt navn og adresse
  • Din e-post adresse
  • Telefonnummer vi kan kontakte deg på
 • Kopi av båtførerbevis eller annet gyldig sertifikat samt VHF-sertifikat må også sendes Lopudreiser før bestillingen er bekreftet.

 

Betaling

Depositum på 50% av total leiesum betales ved bestilling. Det er viktig å merke seg at bestillingen ikke er endelig bekreftet fra utleier før depositum er betalt og bestillingsbekreftelse er sendt leietaker. Bestillingsbekreftelsen er å betrakte som en bindende avtale mellom utleier og leietaker. Dette gjelder både type båt, leieperiode og pris.

Leietaker er ansvarlig for å sjekke at opplysningene på bestillingsbekreftelsen er korrekt. Gi umiddelbart gi beskjed dersom dette ikke er tilfelle. Resterende 50% av leiesummen må betales senest 45 dager før leieforholdet starter. Faktura for restsum, med evt. valutakorreksjon, blir tilsendt leietaker senest 60 dager før leieperiodens oppstart. Voucher blir da tilsendt og denne må medbringes og fremvises ved avhenting av båten. Prisen er inklusiv bruk av båten og forsikring av denne.

Betalingen gjøres i Norske Kroner til konto angitt på faktura. Viktig å merke seg at prisene på vår hjemmeside er veiledende priser basert på valutakurs NOK-€uro satt på tidspunkt for årlig oppdatering av hjemmeside/priser. Dette gjøres i September og prisen som må betales på betalingstidspunktet kan derfor avvike noe fra dette. Lopudreiser forbeholder seg retten til å endre prisene tilsvarende valutaendringen. Dette forholdet gir ikke leietakeren rett til å annullere leieavtalen. Turistskatt og eventuell betaling for skipper eller mannskap betales direkte til utleier.

Leieprisen inkluderer ikke drivstoff, havneavgifter, mat/drikke eller andre kostnader som påløper under leieperioden.

 

Utleiers forpliktelser

Båten overleveres til leietaker med fulle drivstofftanker, fulle vanntanker, rengjort og i god stand. Håndklær og sengetøy er inkludert i leien(ikke strandhåndklær). Utleier går sammen med leietaker gjennom båten og sjekker opp mot inventarliste. Hvis utleier ikke er i stand til å overlevere båten på avtalt sted eller til avtalt tid, er leietaker berettiget refusjon for de dagene båten ikke har kunnet brukes. Om utleier ikke klarer å levere båten innen 24 timer etter avtalt frist må han levere lik eller tilsvarende båt.

Skjulte mangler/skader på båt eller utstyr som ikke er kjent for utleier på tidspunktet for overleveringen samt skader/mangler som oppstår etter at båten er overlevert, gir ikke leietaker rett til å kreve avslag i leieprisen. I tilfelle hvor utstyr er blitt skadet av foregående leietaker og nytt utstyr ikke kan skaffes før overlevering av båten, kan leietaker ikke kreve leiekontrakten opphevet eller avslag i leieprisen dersom det manglende utstyret ikke innvirker på sikkerheten om bord eller er avgjørende for komforten. (ferskvannspumpe, kjøl, toalett, komfyr)

 

Leietakers forpliktelser

Ved overtagelse av båten skal leietaker, sammen med utleier, inspisere hele båten og gjennomgå inventarlisten. Båten kan kun brukes i Kroatisk farvann og kan ikke fremleies til andre eller brukes til kommersielle formål som fisking, dykking eller lignende. Leietaker er forpliktet til alltid å bære med seg følgende dokumenter: Pass eller personlig ID-kort, kopi av charterkontrakt eller voucher, mannskapsliste (liste over alle personer om bord i båten). Personen som kjører båten (skipper) må fremlegge gyldig internasjonalt båtførerbevis og VHF sertifikat eller annet sertifikat som gir tillatelse til å føre båten i henhold til gjeldende lover og regler.

Ved retur er leietaker forpliktet å returnere båten til avtalt sted og til avtalt tid med fulle drivstoff og vanntanker. Dersom leietaker returnerer båten senere enn avtalt tid, vil utleier ta betalt for en dags leie (etter takst for dagleie) ved forsinkelse inntil 3 timer og for tre dagers leie (etter takst for dagleie) ved forsinkelse mer enn 3 timer. Ved forsinkelse må leietaker umiddelbart informere utleier dersom forsinkelsen skyldes force majeure. Slik forsinkelse vil ikke bli belastet leietaker. Om det er feil på båt eller utstyr må leietaker umiddelbart informere utleier via telefon til ett av telefonnummer som er oppført i båtens dokumentasjonsmappe. Utleier er forpliktet til å forsøke å rette opp feilen umiddelbart etter en slik melding er gitt. Dersom feilen er rettet opp innen 24 timer etter at en slik melding er gitt, kan leietaker ikke kreve noen form for erstatning.

Leietaker blir instruert i hvordan han skal behandle og operere båten med nødvendig aktsomhet og i henhold til gjeldende lover og regler. Dersom utleier registrerer at båtens ansvarshavende ikke har de nødvendige kvalifikasjoner, vil denne få tilbud om å leie en skipper. Skipperen vil instruere og lære opp personen til å kunne operere båten forsvarlig. Alternativt vil utleier leie inn godkjent skipper for hele leieperioden for leietakers regning. Dersom leietaker ikke ønsker å være ansvarlig skipper på båten, må han før leieperioden starter, oppgi navn og fremlegge gyldig dokumentasjon for alternativ person som også må befinne seg om bord under leieperioden. Denne personen vil bli medansvarlig ovenfor utleier. Alle konsekvenser som oppstår på grunn av at uautoriserte personer håndterer båten vil bli belastet leietaker.

Leietaker aksepterer herved å håndtere og behandle båten og dets inventar og utstyr med tilbørlig aktsomhet. Han må daglig sjekke vann og oljenivå på båtens motorer. Skader som følge av manglende vann eller olje dekkes ikke av forsikringen og leietaker vil bli holdt økonomisk ansvarlig for slike skader i sin helhet. Ved større havari og/eller skader eller ved ulykker som involverer andre sjøgående fartøy, må dette rapporteres til stedlig havnemyndighet. I slike tilfeller må det, i forhold til forsikringsselskapet, skrives rapport på saken og denne må signeres av begge parter. Samtidig må også utleier bli informert om hendelsen. Dersom leietaker ikke opptrer i henhold til denne instruksen vil han bli holdt økonomisk ansvarlig for alle skader. Sjekklisten signeres ved overtagelse av båten og det bekreftes dermed at man har overtatt båten i den stand sjekklisten spesifiserer. Dette gjelder både over og under båtens vannlinje.

 

Forsikring

Båtens forsikring dekker alle maritime risikoer og hendelser og dekker også eventuell skade på tredjepart. All skade som oppstår under leieforholdet og som ikke rapporteres til utleier og/eller forsikringsselskapet umiddelbart, dekkes ikke av forsikringen. I slike tilfeller blir leietaker holdt økonomisk ansvarlig for skaden. Personlig utstyr dekkes ikke av forsikringen, det anbefales å ha egen forsikring for dette. Vanlig reiseforsikring bør være dekkende.

 

Overtagelse og tilbakelevering av båten

Båten kan normalt overtas LØRDAG fra kl. 17.00 og må tilbakeleveres LØRDAG innen kl. 09.00.

 

Garantidepositum

Før båten kan overtas må leietaker stille som garanti et depositum i henhold til leiekontrakten. Størrelsen på dette tilsvarer egenandelen ved skade i forhold til forsikringsselskapet. Dette depositumet kan betales kontant eller ved bruk av kredittkort. I tilfelle skade på båten inntil sum for egenandel, vil dette depositumet bli brukt til å dekke skaden.

 

Motorhavari og alvorlige skader

Skulle det oppstå skade pga. vanlig slitasje under leieperioden har leietaker rett og plikt til å sørge for å reparere skaden og også bekoste denne med inntil 150 euro. Kostnaden vil bli refundert når båten tilbakeleveres. Om skaden/mangelen blir reparert av utleier innen 24 timer har leietaker ikke krav på refusjon. Hvis skaden ikke kan repareres underveis og utleier må returnere båten før leieperioden utløper (slik at skaden kan repareres før neste leieperiode starter) vil de tapte leiedagene kun bli refundert dersom skaden ble forårsaket av utleier. Om skaden ikke var forårsaket av utleier har leietaker ikke krav på refusjon og vil også måtte dekke alle kostnader ved å finne annen passende båt for leietaker.

I tilfelle av store og alvorlige skader eller feil på motor, tap av båt og/eller skade på personer, må leietaker informere utleier umiddelbart og også påse at rapport om hendelsen blir utferdiget av tredjepart.(havnemyndighet, lege, oppnevnt sakkyndig). Skader som ikke er rapportert til utleier og skader hvor leietaker ikke kan fremlegge en gyldig og underskrevet rapport, vil bli ansett som skader forårsaket av leietaker og leietaker vil derfor bli holdt økonomisk ansvarlig.

 

Avbestilling

Hvis leietaker likevel ikke ønsker å leie båten, har han rett til å finne annen leietaker for leieperioden. Dersom han ikke klarer å finne annen leietaker, vil følgende måtte betales:

 • 30% av total leiesum for avbestilling under 120 dager (4 måneder) før leieperiodens oppstart.
 • 50% av total leiesum for avbestilling under 60 dager (2 måneder) før leieperiodens oppstart.
 • 100% av total leiesum for avbestilling under 30 dager (1 måned) før leieperiodens oppstart.

Om leietaker/utleier avbestiller grunnet spesielle forhold (pandemi, krig, opptøyer, streik, terrorhandlinger, sanitære forhold, naturkatastrofer i større skala, plutselig sykdom, alvorlig legemsbeskadigelse, inngrep fra myndigheter eller andre eksepsjonelle og uventede omstendigheter) påtar Lopudreiser seg ikke ansvaret for manglende evne til å levere betalte tjenester, og klienten har ikke rett til refusjon.

 

Klager

Eventuelle klager/reklamasjoner godtas kun i skriftlig form og må fremføres umiddelbart etter tilbakelevering av båten. Mottagelse av klagen/reklamasjonen må signeres av utleier. Den mulige refusjonen/kompensasjonen i favør av leietaker kan ikke under noen omstendigheter overstige total leiesum.

 

Uenighet

I tilfelle uenighet eller tvist som ikke lar seg løse i minnelighet, godtar herved partene at denne løses i en godkjent rettsinstans i Split.

 

Vi gjør oppmerksom på at spesielle leiebetingelser kan forekomme i enkelte tilfeller, kunden må derfor sette seg godt inn i betingelsene for den aktuelle båt/leieperiode.